Produkter og maling

Gode råd

• Se sikkerheds-/produktbladene for at få yderligere produktinformation og indhold.
• Læst altid etiketten grundigt, og kontakt os, hvis du er usikker på, hvordan produkterne skal bruges.
• Brug passende personlige værnemidler.
• Sørg for tilstrækkelig ventilation, der passer til det anvendte produkt. Brug eventuelt åndedrætsværn. Undgå at indånde damp/støv.
• Åbn bøtterne forsigtigt.
• Tør straks spild op.
• Undgå at spise eller drikke i nærheden af opbevaret eller påført maling.
• Må ikke indtages. Hvis produktet indtages, skal der straks søges lægehjælp, og beholderen eller etiketten tages med.
• Nogle produkter kan give irritation. Søg altid læge, hvis du er i tvivl.
• Hvor det er muligt, bør afrenset bundmaling opsamles og bortskaffes på forsvarlig vis.
• Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om bortskaffelse af affald.

Loading...